Riigihangete vaidlustuskomisjon

Rahandusministeeriumi juures asuv riigihangete vaidlustuskomisjon on kohtuväline vaidluste lahendamise organ, mis viib läbi riigihangete seaduses sätestatud vaidlustusmenetlust seaduses ettenähtud alustel ja korras.

Vaidlustuskomisjoni põhiülesanne on vaidlustusmenetluse läbiviimine, sh vaidlustuste ja kahju hüvitamise taotluste läbi vaatamine seaduses sätestatud korras ning juhindub oma töös riigihangete vaidlustuskomisjoni põhimäärusest.

Vaidlustuskomisjoni statistikaga on võimalik tutvuda siin.

Vaidlustuskomisjoni liikmed:

 • Taivo Kivistik (esimees);
 • Mart Parind;
 • Ulvi Reimets;
 • Angelika Timusk.

Vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse esitamise kord

Vaidlustus peab olema laekunud vaidlustuskomisjonile kümne päeva jooksul alates päevast, mil vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist. Vaidlustus hanke alusdokumendi peale peab olema laekunud hiljemalt kolm tööpäeva enne hankemenetluses osalemise taotluste, pakkumuste, ideekavandite või kontsessioonitaotluste esitamise tähtpäeva.

 • RHSi § 117 lõike 2' punkti 1 alusel esitatud vaidlustus peab olema vaidlustuskomisjonile laekunud kümne päeva jooksul vabatahtliku teate avaldamisest arvates.
 • RHSi § 117 lõike 2' punktis 2, 4 ja 5 alusel võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile 30 päeva jooksul arvates riigihanke aruande registris avaldamisest.
 • RHSi § 117 lõike 2' punktis 3 sätestatud alusel võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile kuue kuu jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest.
 • RHSi § 117 lõike 2' punkti 6 alusel võib esitada vaidlustuse vaidlustuskomisjonile 30 päeva jooksul arvates päevast, kui vaidlustaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest.

Esitamise kord

1) Vaidlustus esitatakse vaidlustuskomisjonile kirjalikult ja selles peab sisalduma:

 • vaidlustaja nimi, aadress ja muud kontaktandmed;
 • hankija nimi, aadress ja muud kontaktandmed;
 • vaidlustuse ese, selle vastuolu käesoleva seaduse sätetega ja põhjused, miks vaidlustaja peab seda oma õigusi rikkuvaks või huve kahjustavaks;
 • vaidlustaja selgelt väljendatud taotlus;
 • vaidlustusele lisatud dokumentide loetelu.

2) Vaidlustuse esitaja lisab vaidlustusele tema käsutuses oleva teabe hankemenetluse kohta, millega seoses vaidlustus esitatakse.

3) Vaidlustus ja sellele lisatud dokumendid esitatakse eesti keeles.

4) Kahju hüvitamise taotluse võib vaidlustuskomisjonile esitada ühe aasta jooksul hankelepingu sõlmimisest arvates. Kahju hüvitamise taotluse vaatab vaidlustuskomisjon läbi mõistliku aja jooksul, muus osas kohaldatakse kahju hüvitamise taotluse läbivaatamisele vaidlustuse läbivaatamise kohta sätestatut.

RHS § 118 kohaselt tasutakse vaidlustuskomisjonile vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse esitamisel riigilõivu riigilõivuseaduses (RLS) sätestatud korras. Riigihanke vaidlustuse esitamisel tasutakse riigilõivu (RLS § 258):

 • 640 eurot, kui riigihanke eeldatav maksumus on rahvusvahelisest piirmäärast väiksem;
 • 1280 eurot, kui riigihanke eeldatav maksumus on võrdne rahvusvahelise piirmääraga või ületab seda;
 • Kahju hüvitamise taotluse esitamisel tasutakse riigilõivu RLSi § 60 lõikes 2 sätestatud määras.

Riigilõiv kantakse Rahandusministeeriumi pangakontole:

 1. SEB - a/a 10220034796011 (IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011) või
 2. Swedbank - a/a 221023778606 (IBAN EE93 2200 2210 2377 8606) või
 3. Danske Bank A/S Eesti filiaal - a/a 333416110002 (IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002) või
 4. Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal - a/a 17001577198 (IBAN EE 701 7000 1700 1577 198).

Maksekorraldusel peab olema märgitud riigilõivu viitenumber: 2900082126.

Riigisaladuse ja salastatud välisteabega seotud hankeasjades kaebuse esitamine

Riigisaladuse ja salastatud välisteabega seotud hankeasjas võib pakkuja, taotleja või riigihankes osalemisest huvitatud isik esitada oma õiguste kaitseks kaebuse hankija tegevuse peale halduskohtusse.

Kaebuse esitamise tähtaeg on:

 • kümme päeva arvates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kuid mitte pärast hankelepingu sõlmimist;
 • kümme päeva riigihangete registris vabatahtliku teate avaldamisest arvates, kui kaebus esitatakse riigihangete seaduse § 117 lõike 2' punktis 1 sätestatud alusel;
 • 30 päeva riigihangete registris riigihanke aruande avaldamisest arvates, kui kaebus esitatakse;
 • riigihangete seaduse § 117 lõike 2' punktides 2, 4 ja 5 sätestatud alusel;
 • 30 päeva arvates päevast, mil kaebaja sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest või huvide kahjustamisest, kui kaebus esitatakse riigihangete seaduse § 117 lõike 2' punktis 6 sätestatud alusel;
 • kuus kuud hankelepingu sõlmimisest arvates, kui kaebus esitatakse riigihangete seaduse § 117 lõike 2' punktis 3 sätestatud alusel.

Vaidlustuskomisjoni kontaktandmed:

Tiina Loosaar, tel 611 3713
Faks: 611 3760
E-post: vako@fin.ee

Asukoht: Lõkke 5, Tallinn

Postiaadress: Endla 13, 10122 Tallinn.